Veiligheidscoordinatie

De veiligheidscoördinator ziet erop toe dat de preventieprincipes worden toegepast en dat er samenwerking is (coördineert)  tussen de verschillende tussenkomende partijen dit ivm de veiligheid van het bouwwerk. Dit zowel in de ontwerpfase ( Veiligheidscoördinator ontwerp ) als in de verwezenlijkingfase van het project (veiligheidscoördinator verwezenlijking). 

Hij wordt aangesteld bij iedere Tijdelijke en Mobiele Bouwplaats waar vermoedelijk 2 of meerdere aannemers gelijktijdig of na elkaar zullen werken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine bouwwerken (kleiner dan 500 m²) of grote bouwwerken (> 500 m²). 

De tussenkomende partijen zijn ( wettelijk bepaald) : 

- De opdrachtgever: (voor wiens rekening een bouwwerk wordt verwezenlijkt) 

- De bouwdirectie:iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor het ontwerp en/of de uitvoering en/of het toezicht op de uitvoering van het bouwwerk. opgesplitst in drie onderscheiden personen: 

     •    de bouwdirectie belast met het ontwerp (veelal de architect) 

     •    de bouwdirectie belast met de uitvoering, 

     •    de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering (veelal de architect) 

- De aannemers: dit zijn alle natuurlijke of rechtspersonen die activiteiten verrichten tijdens de uitvoeringsfase van de verwezenlijking van het bouwwerk, ongeacht of hij werkgever of zelfstandige is of een werkgever die samen met zijn werknemers werkt op de bouwplaats. 

- De coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk: iedere persoon die door de opdrachtgever of de bouw directie belast met het ontwerp belast is om zorg te dragen voor de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk. 

- De coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk: iedere persoon die door de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering, belast is om zorg te dragen voor de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk. 

- De werknemers. 

Voor werken kleiner dan 500m² is het bouwdirectie belast met het ontwerp/verwezenlijking. In de meeste gevallen is dit de architect, die de veiligheidscoördinator ontwerp/verwezenlijking moet aanstellen. 

Voor werken groter of gelijk aan 500m² is het de bouwheer-opdrachtgever die de veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking moet aanstellen. 

Er zijn 4 coördinatieinstrumenten

1. het veiligheids- en gezondheidsplan is een document of het geheel van documenten dat de risicoanalyse en de vast te stellen preventiemaatregelen bevat ter voorkoming van risico’s  waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden. 

2. het coördinatiedagboek is een document of geheel van documenten dat door de coördinator wordt bijgehouden, en dat gegevens en bemerkingen vermeldt betrffende de veiligheidscoördinatie en gebeurtenissen op de bouwplaatst.

3. het postinterventie-dossier bevat alle nuttige elementen betreffende veiligheid en gezondheid waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk. (vergelijkbaar met een gebruiksaanwijzing)

4. Een coördinatiestructuur is in essentie een overleg-,bemiddelings- en consultatieorgaan dat bijdraagt tot de organisatie van de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid op de bouwplaats.  Het wordt opgericht op alle bouwplaatsen waar ten minste drie aannemers gelijktijdig werken uitvoeren en hetzij, het vermoedelijk werkvolume meer dan 5000 mandagen bedraagt, hetzij de totale prijs van de werken, geschat door de bouwdirectie belast met het ontwerp, 2.500.000 EUR, BTW niet meegerekend overschrijdt. De veiligheidscoördinator moet bij deze werken het A-niveau kunnen voorleggen. 

Bij de voorlopige oplevering draagt de coördinator verwezenlijking de coördinatie instrumenten, het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventie-dossier over aan de bouwdirectie (architect, bouwdirectie belast met uitvoering) die ze overmaakt aan de opdrachtgever. Dit wordt vastgesteld in een proces-verbaal. 

Bij de overdracht eindigt de opdracht van de coördinator.