top of page

Welkom op de site van

VBVC

de vlaamse beroepsvereniging voor veiligheidscoördinatoren 

De vzw die de belangen van veiligheidscoördinatoren behartigt

Over VBVC
Over VBVC

De bouw is één van de sectoren met de meeste en zwaarste arbeidsongevallen. Bouwplaatsen zijn tijdelijk en evolutief: ze veranderen voortdurend en elke keer ontstaan nieuwe risico's. Een Koninklijk Besluit van 25.01.2001 (BS van 07.02.2001) organiseert de toepassing van nieuwe begrippen en verplichtingen in verband met veiligheid en gezondheid op bouwplaatsen. 

Het begrip tijdelijke of mobiele bouwplaats wordt omschreven als elke bouwplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken worden uitgevoerd, waarvan de lijst is vastgesteld door de koning. 

Om deze nieuw globale aanpak qua veiligheid en gezondheid te realiseren werd de functie van "veiligheidscoördinator " gecreëerd. 

De VZW Vlaamse Beroepsvereniging van Veiligheidscoördinatoren werd opgericht in 2002 naar aanleiding van deze nieuwe  Belgische wetgeving. 

VBVC is een vereniging die Vlaamse veiligheidscoördinatoren samen brengt, hun belangen verdedigt en hun opleiding verschaft. 

Veiligheidscoördinatie

De veiligheidscoördinator ziet erop toe dat de preventieprincipes worden toegepast en dat er samenwerking is (coördineert)  tussen de verschillende tussenkomende partijen dit ivm de veiligheid van het bouwwerk. Dit zowel in de ontwerpfase ( veiligheidscoördinator ontwerp ) als in de verwezenlijkingsfase van het project (veiligheidscoördinator verwezenlijking). 

Hij wordt aangesteld bij iedere Tijdelijke en Mobiele Bouwplaats waar vermoedelijk 2 of meerdere aannemers gelijktijdig of na elkaar zullen werken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine bouwwerken (kleiner dan 500 m²) of grote bouwwerken (> 500 m²). 
 

De tussenkomende partijen zijn (wettelijk bepaald): 

- De opdrachtgever (voor wiens rekening een bouwwerk wordt verwezenlijkt) 

- De bouwdirectie: iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor het ontwerp en/of de uitvoering en/of het toezicht op de uitvoering van het bouwwerk opgesplitst in drie onderscheiden personen: 

     •    de bouwdirectie belast met het ontwerp (veelal de architect) 

     •    de bouwdirectie belast met de uitvoering, 

     •    de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering (veelal de architect) 

- De aannemers: dit zijn alle natuurlijke of rechtspersonen die activiteiten verrichten tijdens de uitvoeringsfase van de verwezenlijking van het bouwwerk, ongeacht of hij werkgever of zelfstandige is of een werkgever die samen met zijn werknemers werkt op de bouwplaats. 

- De coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk: iedere persoon die door de opdrachtgever of de bouw directie belast met het ontwerp belast is om zorg te dragen voor de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk. 

- De coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk: iedere persoon die door de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering, belast is om zorg te dragen voor de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk. 

- De werknemers. 

Voor werken kleiner dan 500m² is de bouwdirectie belast met het ontwerp/verwezenlijking. In de meeste gevallen is dit de architect, die de veiligheidscoördinator ontwerp/verwezenlijking moet aanstellen. 

Voor werken groter of gelijk aan 500m² is het de bouwheer-opdrachtgever die de veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking moet aanstellen. 

Er zijn 4 coördinatie-instrumenten

1. Het veiligheids- en gezondheidsplan is een document of het geheel van documenten dat de risicoanalyse en de vast te stellen preventiemaatregelen bevat ter voorkoming van risico’s  waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden. 

2. Het coördinatiedagboek is een document of geheel van documenten dat door de coördinator wordt bijgehouden, en dat gegevens en bemerkingen vermeldt betreffende de veiligheidscoördinatie en gebeurtenissen op de bouwplaats.

3. Het postinterventie-dossier bevat alle nuttige elementen betreffende veiligheid en gezondheid waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk. (vergelijkbaar met een gebruiksaanwijzing)

4. Een coördinatiestructuur is in essentie een overleg-, bemiddelings- en consultatieorgaan dat bijdraagt tot de organisatie van de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid op de bouwplaats.  Het wordt opgericht op alle bouwplaatsen waar ten minste drie aannemers gelijktijdig werken uitvoeren en hetzij, het vermoedelijk werkvolume meer dan 5000 mandagen bedraagt, hetzij de totale prijs van de werken, geschat door de bouwdirectie belast met het ontwerp, 2.500.000 EUR, btw niet meegerekend, overschrijdt. De veiligheidscoördinator moet bij deze werken het A-niveau kunnen voorleggen. 

Bij de voorlopige oplevering draagt de coördinator verwezenlijking de coördinatie instrumenten, het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventie-dossier over aan de bouwdirectie (architect, bouwdirectie belast met uitvoering) die ze overmaakt aan de opdrachtgever. Dit wordt vastgesteld in een proces-verbaal. 

Bij de overdracht eindigt de opdracht van de coördinator.

Doelstellingen

- De veiligheid op bouwwerven bevorderen 
- Een positief imago verstrekken aan het beroep van veiligheidscoördinator 
- Belangenbeharting als beroepsorganisatie van haar leden. 
- Bieden van ondersteuning aan haar leden 
- Organiseren van opleidingen, informatiesessies, studieavonden met doel haar leden te informeren en documenteren
- De bepaling van haar eigen budget en middelen en het gebruik hiervan 
- De opsomming is echter niet limitatief 

Lid worden

Waarom VBVC?
 

Omdat, ondanks we een kleine vereniging zijn :

 • VBVC is een erkende beroepsfederatie en maakt deel uit van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO, dit wil zeggen dat wij  gesprekspartner zijn in een federale adviesraad. Dit is van belang voor eventuele wetswijzigingen of andere aangelegenheden wat ons beroep aangaat.

 • Op regelmatige basis (per kwartaal) houden we ledenvergaderingen die gratis toegankelijk zijn voor onze leden en  waarbij we per jaar minimum 5 uur opleiding aanbieden (zie art 65 septies uit het KB TMB ). De locatie wisselt steeds tussen Oostkamp – Gent – Zwijndrecht of Sint-Niklaas en er wordt geen inschrijvingsgeld gerekend.

 • In de opleidingen trachten we interessante onderwerpen te behandelen en hiervoor professionele sprekers aan te trekken. De leden kunnen steeds onderwerpen voorstellen die ze wensen toegelicht te zien.

 • De ledenvergaderingen lopen steeds uit in een gezellige babbel waarbij er (gratis) drankjes en hapjes aangeboden worden.

 • In een kleine vereniging kent iedereen elkaar, is de drempel laag en kunnen we veel van elkaar opsteken.

 • De leden vinden via hun leden login op onze website www.vbvc.be allerhande interessante info.

 • De leden ontvangen op regelmatige basis een nieuwsbrief.

 • De leden hebben via onze vereniging de mogelijkheid om in te tekenen in een zeer interessante beroepsverzekering, die vermoedelijk de meeste van uw activiteiten in één polis dekt (VC-EPB-EPC-EAP- Rio-keuring , ventilatieverslaggeving, luchtdichtheidsmeting en bouwcoördinatie). Huidige Premie anno 2021 komt de premie neer op 575€ inclusief kosten.

 • Dit alles voor een uiterst billijk lidgeld (140,00€ btw vrij), voor kantoren vanaf 4 veiligheidscoördinatoren voeren we een groepstarief in van 500€ dit voor lidmaatschap 2021  
   

Indien u lid wenst te worden en al dan niet wenst te genieten van deze bijzondere groepspolis, gelieve ons een mailtje met uw coördinaten te bezorgen.  

Om lid te worden moet er naast de bepaalde diploma- en ervaringsvereisten, de aanvullende vorming van Niveau A of Niveau B kunnen voorgelegd worden.

Gelieve het aanvraagformulier in te vullen.

Verzekering

Veiligheidscoördinatoren kunnen als lid van het VBVC een verzekering afsluiten met betrekking tot hun beroep als veiligheidscoördinator. Dit is een verzekering op maat gemaakt voor het VBVC door verzekeringsmakelaar Starinsurance, dit bovendien aan een gunstig tarief.
De verzekering kan enkel worden afgesloten zolang u lid bent van het VBVC.

 

Verzekerde activiteiten

 

Volgende activiteiten zijn automatisch verzekerd:

 • Veiligheidscoördinator

 • Energiedeskundige

 • Luchtdichtheidsmetingen

 • Rioleringsdeskundige

 • Ventilatiedeskundige

 • Bouwcoördinator

 • Preventieadviseur
   

Andere activiteiten kunnen individueel op aanvraag en onder voorbehoud van de schadestatistiek worden toegevoegd na analyse en aanvaarding van de maatschappij.


 

Waarborgen en kapitalen

 

 • Burgerrechtelijke bedrijfsaansprakelijkheid (per schadegeval) :
  lichamelijke en stoffelijke schade vermengd: 5.000.000 €

  • Waarin inbegrepen (sublimieten)

   • Onstoffelijke gevolgsschade 5.000.000 €

   • Zuivere onstoffelijke schade 750.000 €

   • Art 544 BW burenhinder: 2.500.000 €

   • Stoffelijke schade door Brand, rook, ontploffing, water: 2.500.000 €

   • Accidentele milieuverontreiniging 2.500.000 €

   • Grondverzakkingen en trillingen 500.000 €

   • Schade aan ondergrondse leidingen: 2.500.000 €

   • Beperkte afbraakwerken 2.500.000 €

   • BA gebouw 2.500.000 €

   • Toevertrouwde goederen (om aan te werken): 25.000 €

 • Producten- en dienstenaansprakelijkheid (per schadegeval en per verzekeringsjaar): lichamelijke en stoffelijke schade vermengd: 5.000.000 €

  • Waarin inbegrepen (sublimieten)

   • Onstoffelijke gevolgsschade 5.000.000 €

   • Stoffelijke schade door Brand, rook, ontploffing, water: 2.500.000 €

   • Accidentele milieuverontreiniging 2.500.000 €

 • Beroepsaansprakelijkheid 5.000.000 € (per schadegeval en per verzekeringsjaar)
  Dit bedrag is inbegrepen in het verzekerde bedrag van de waarborg Producten- en dienstenaansprakelijkheid en verhoogt het verzekerde bedrag niet

  • Waarin inbegrepen (sublimiet)

   • wedersamenstelling van dossiers 50.000 €

 • Rechtsbijstand (per schadegeval): 25.000 €

 

Vrijstellingen per schadegeval

 • Beroepsaansprakelijkheid: 350,00 EUR

 • Burgerrechtelijke bedrijfsaansprakelijkheid: 175,00 EUR

 • Toevertrouwde goederen: 175,00 EUR

 • Producten - en Dienstenaansprakelijkheid: 175,00 EUR

 

 

Tarificatie

 

CATEGORIE                                                    TOELICHTING                                              Premie (incl taks)

Gekwalificeerden:                           is iemand die het diploma heeft om de                           € 573,56 

                                                      verzekerde activiteiten te mogen uitoefenen.           Vanaf 2 gekwalificeerden 
                                                                                                                                                 € 464,31

                                                      Hebben de bevoegdheid/verantwoordelijkheid

 

Bedienden met                             is een persoon die de activiteiten doet in opdracht

buitenopdracht:                            van een gekwalificeerde ( dus geen eindverantwoor-       € 81,94

                                                      delijkheid heeft)

                                                       Deze persoon heeft geen tekenbevoegdheid

Administratief personeel:               Dienen aangegeven te worden maar resulteert

                                                       niet in een meerpremie                                                         /

Meewerkende echtgenoot             Dienen aangegeven te worden maar resulteert

                                                       niet in een meerpremie                                                         / 

zonder kwalificatie :                       Dienen aangegeven te worden maar resulteert                    / 

                                                       niet in een meerpremie


 

 

 

Voor gedetailleerdere informatie over de voorwaarden, kan een voorbeeld polis opgevraagd worden.
Bij vragen: jurgen@starinsurance.be of leen@starinsurance.be -- Alg. nr Starinsurance : 09/224.43.77

Kalender

Donderdag 14/10/2021 - Hotel Van Der Valk - Oostkamp

Ten gevolge van het coronavirus zijn er geen geplande ledenvergaderingen

Meer lezen

Ten gevolge van het coronavirus zijn er geen geplande ledenvergaderingen

Meer lezen

Ten gevolge van het coronavirus zijn er geen geplande ledenvergaderingen

Meer lezen

Ten gevolge van het coronavirus zijn er geen geplande ledenvergaderingen

Meer lezen
ABOUT

Bestuur

VBVC wordt bestuurd door vrijwilligers die er voor zorgen dat de nodige opleidingen voorzien worden. 

Leden

Gegevens van alle leden van VBVC

Per kwartaal wordt een nieuwsbrief verstuurd naar alle leden, deze nieuwsbrief is hier nogmaals te raadplegen. 

Van alle ledenvergadering zijn de powerpoints en verslagen hier te bekijken. 

Inschrijvingsformulier

Via dit formulier kan u zich inschrijven bij onze vereniging. 

Verzekeringsformulier

Via dit formulier kan u een verzekering aanvragen 

Please reload

PROJECTS

ALGEMEEN 

LINKS 

logo_fod_waso.jpg
constructiv_OFFICE.png
download.png
EU-OSHA_Logo.png
belgisch-staatsblad_logo.jpg

CONTACT

INLICHTINGEN 

Bericht ontvangen!

ZETEL

VBVC vzw

Vlaamse Beroepsvereniging Voor Veiligheidscoördinatoren 

Raapakkerlos, 9 - 9890 Baaigem 

Tel: 09/362.93.69

Fax: 070/40.86.64

Open van maandag tem vrijdag van 8.30 u - 17 u 

Gesloten op weekends en feestdagen 

CLIENTS
CONTACT
bottom of page